Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. Zapoznaj się z Polityką Cookies. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

OFERTA NA BADANIE BILANSU FENIKS V Sp. z o.o. ZA ROK 2019

Rada Nadzorcza Feniks V Sp. z o.o.

z siedzibą w Gliwicach, ulica Pionierów 8, 44 -100 Gliwice

zaprasza do składania ofert na:przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Feniks V Sp. z o.o. o oraz sporządzenie pisemnej opinii wraz

z raportem o tym, czy sprawozdanie finansowe jest prawidłowe, rzetelne i jasno przedstawia sytuację majątkową

i finansową, jak także wynik finansowy spółki- za rok 2019 i 2020

 

I. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „oferta na badanie sprawozdania finansowego Feniks V Sp. z o.o.

 w terminie do 11.10.2019 r. w siedzibie 68-Feniks V Sp. z o.o. ul. Pionierów 8,44-100 Gliwice lub w siedzibie oddziału

ul. Okrzei 31-33,68-200 Żary, w sekretariacie, od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-15.00 lub przesłać pocztą na adres

siedziby Spółki lub Oddziału (decyduje data wpływu). Oferta nie spełniająca powyższych wymogów lub złożona

po upływie terminu wyznaczonego do jej przyjęcia, nie podlega rozpatrzeniu.

 

II. Otwarcie ofert i wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowych nastąpi do dnia 21.10.2019 r. w siedzibie

Spółki.

 

III. Obowiązki biegłego rewidenta.

1) Przez biegłego rewidenta rozumie się podmiot uprawniony do badania sprawozdań finanso wych, którym mowa w ustawie

z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym1 ( Dz. U. z 2019 r.

poz. 1421.).

2) Biegły rewident, po przedłożeniu Opinii i Raportu z badania, może być zobowiązany do obecności na co najmniej

jednym posiedzeniu Rady Nadzorczej. Koszty uczestnictwa w posiedzeniach Rady Nadzorczej ponosi biegły rewident.

3) Biegły rewident zobowiązany będzie do przekazania, do wiadomości Rady Nadzorczej, sporządzonych dla Zarządu

(w formie tzw. listów intencyjnych)informacji o problemach w systemie rachunkowości Spółki.

4) Pełna płatność za przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego nastąpi po przyjęciu przez Radę Nadzorczą

Opinii i Raportu z badania.

 

IV. Oferta powinna zawierać:

1) Informację o ofercie, w tym o formie prowadzenia działalności, wpisie do rejestru biegłych rewidentów

z podaniem numeru i daty wpisu, wpisie na listę podmiotów uprawnionych do badań sprawozdań finansowych

z podaniem numeru i daty wpisu, liczbie zatrudnionych biegłych rewidentów.

2) Informację o posiadanym doświadczeniu w badaniu sprawozdań finansowych – wykaz badanych podmiotów

w okresie ostatnich trzech lat, w tym podmiotów z sektora transportowego.

3) Kopie polisy ubezpieczeniowej.

4) Oświadczenie o spełnieniu przez biegłego rewidenta ustawowo określonych warunków do wyrażenia bezstronnej

i niezależnej opinii o badanym sprawozdaniu finansowym.

5) Harmonogram prac, określający sposób i terminy prac związanych z badaniem oraz udziałem w inwentaryzacji.

6) Cenę (netto, VAT, brutto) za badania sprawozdania finansowego oraz sporządzenie pisemnej opinii o badanym

sprawozdaniu finansowym wraz z raportem badania sprawozdania. Cena winna uwzględniać wszystkie koszty związane

z przeprowadzeniem badania.

 

V. Kryteriami oceny ofert przede wszystkim będą: cena za wykonanie usługi będącej przedmiotem zaproszenia

oraz doświadczenie w badaniu sprawozdań finansowych spółek prawa handlowego, w tym podmiotów z branży,

w której działa Spółka, a także pozycja oferenta na rynku świadczonych usług.

 

VI. Ostateczny termin przeprowadzenia badań sprawozdań finansowych oraz zakończenia badań, przedłożenia

opinii i raportów ustala się:

- badanie sprawozdania finansowego Feniks V Sp. z o.o. w okresie od 04.11.2019r. 

do 31.03.2020 r , a przedłożenie opinii i raportu ustala się na dzień 20.04.2020 r.

Kontakt tel. 68-470-81-30, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

Joomla Templates - by Joomlage.com