Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. Zapoznaj się z Polityką Cookies. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

OFERTA NA BADANIE BILANSU PKS S.A. ŻARY ZA ROK 2019

Rada Nadzorcza PKS S.A. Żary

z siedzibą w Żarach, ulica Okrzei 31-33, 68 -200 Żary 

zaprasza do składania ofert na:

 

przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego PKS S.A. Żary. oraz skonsolidowanego sprawozdania

finansowego Grupy Kapitałowej PKS S.A. Żary orazsporządzenie pisemnej opinii wraz z raportem o tym,

czy sprawozdania finansowe są prawidłowe, rzetelne  i jasno przedstawiają sytuację majątkową i finansową,

jak także wynik finansowy spółki i grupy kapitałowej za lata obrotowe 2019 i 2020.

 

I.  Oferty należy  składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „oferta na badanie sprawozdania finansowego PKS S.A. Żary”

w terminie do 11.10.2019 r. w siedzibie PKS S.A. Żary, ul. Okrzei 31-33, 68-200 Żary, w sekretariacie, od poniedziałku

do piątku w godz. 7.00-15.00 lub przesłać pocztą na adres siedziby Spółki (decyduje data wpływu).

Oferta nie spełniająca powyższych wymogów lub złożona po upływie terminu wyznaczonego do jej przyjęcia, nie podlega

rozpatrzeniu.

II. Otwarcie ofert i wybór biegłego rewidenta do badań sprawozdań finansowych nastąpi do dnia 21.10.2019 r. w siedzibie

Spółki.

 

III. Obowiązki biegłego rewidenta.

1)     Przez biegłego rewidenta rozumie się podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych, którym mowa

w ustawie z dnia 11 maja 2017  Dz.U.2019 poz.1421 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze

publicznym.

2)     Biegły rewident, po przedłożeniu Opinii i Raportu z badań,  może być zobowiązany do obecności na co najmniej jednym

posiedzeniu Rady Nadzorczej. Koszty uczestnictwa w posiedzeniach Rady Nadzorczej ponosi biegły rewident.

3)     Biegły rewident zobowiązany będzie do przekazania, do wiadomości Rady Nadzorczej, sporządzonych dla Zarządu

(w formie tzw. listów intencyjnych) informacji o problemach w systemie rachunkowości Spółki.

4)     Pełna płatność za przeprowadzenie  badań  sprawozdań finansowych nastąpi po przyjęciu przez Radę Nadzorczą Opinii

i Raportów z badań.

 

IV. Oferta powinna zawierać:

1)     Informację o ofercie, w tym o formie prowadzenia działalności, wpisie do rejestru biegłych rewidentów z podaniem

numeru i daty wpisu, wpisie na listę podmiotów uprawnionych do badań sprawozdań finansowych z podaniem numeru i daty

wpisu, liczbie zatrudnionych biegłych rewidentów.

2)     Informację o posiadanym doświadczeniu w badaniu sprawozdań finansowych – wykaz badanych podmiotów

w okresie ostatnich trzech lat, w tym podmiotów z sektora transportowego.

3)     Kopie polisy ubezpieczeniowej.

4)     Oświadczenie o spełnieniu przez biegłego rewidenta ustawowo określonych warunków do wyrażenia bezstronnej

i niezależnej opinii o badanym sprawozdaniu finansowym.

5)    Harmonogram prac, określający sposób i terminy prac związanych z badaniem oraz udziałem w inwentaryzacji.

6)    Cenę (netto, VAT, brutto) za badania sprawozdań finansowych oraz sporządzenie pisemnych opinii o badanych

sprawozdaniach finansowych wraz z raportami badania  sprawozdań. Cena winna uwzględniać wszystkie koszty

związane z przeprowadzeniem badań.

 

V. Kryteriami oceny ofert przede wszystkim będą: cena za wykonanie usługi będącej przedmiotem zaproszenia

oraz doświadczenie w badaniu sprawozdań finansowych spółek prawa handlowego, w tym podmiotów z branży,

w której działa Spółka, a także pozycja oferenta na rynku świadczonych usług.

 

VI. Ostateczny termin przeprowadzenia badań sprawozdań finansowych oraz zakończenia badań, przedłożenia

opinii i raportów ustala się:

- badanie sprawozdania finansowego PKS S.A. Żary w okresie od 04.11.2019r.

do 04.05.2020 r.  a  przedłożenie opinii i raportu ustala się na dzień 15.05.2020 r.

 

- badanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PKS S.A. Żary od 04.05.2020 r.

do 22.05.2020 r. a  przedłożenie opinii i raportu ustala się na dzień 29.05.2020 r.

 

Kontakt tel. 68 470 81 16, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Joomla Templates - by Joomlage.com