Rada Nadzorcza PKS S.A. Żary

z siedzibą w Żarach, ulica Okrzei 31-33, 68 -200 Żary

zaprasza do składania ofert na:

przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego PKS S.A. Żary oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PKS S.A. Żary oraz sporządzenie sprawozdania z badania za lata obrotowe 2023 i 2024.

I. Oferty należy  składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „oferta na badanie sprawozdania finansowego PKS S.A. Żary” w terminie do 27.09.2023 r. w siedzibie PKS S.A. Żary, Okrzei 31-33, 68-200 Żary, w sekretariacie, od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 - 15.00 lub przesłać pocztą na adres siedziby Spółki (decyduje data wpływu). Oferta nie spełniająca powyższych wymogów lub złożona po upływie terminu wyznaczonego do jej przyjęcia, nie podlega rozpatrzeniu.

II. Otwarcie ofert i wybór firmy audytorskiej do badań sprawozdań finansowych nastąpi dnia 28.09.2023 r. w siedzibie Spółki.

III. Obowiązki firmy audytorskiej

1)     Przez firmę audytorską rozumie się podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych, o którym mowa w ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym( t.j. Dz.U. z 2023 r. poz.1015).

2)      Firma audytorska, po przedłożeniu sprawozdania z badania, zobowiązana jest zapewnić uczestnictwo kluczowego biegłego rewidenta lub innego przedstawiciela firmy audytorskiej w posiedzeniachRady Nadzorczej zgodnie z art.382 § 7 kodeksu spółek handlowych. Za uczestnictwo w posiedzeniach nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie oraz zwrot kosztów.

3)     Firma audytorska zobowiązana będzie do przekazania, do wiadomości Rady Nadzorczej, sporządzonych dla Zarządu (w formie tzw. listów intencyjnych) informacji o problemach w systemie rachunkowości Spółki.

4)     Pełna płatność za przeprowadzenie  badań  sprawozdań finansowych nastąpi po przyjęciu przez Radę Nadzorczą sprawozdania z badania.

IV. Oferta powinna zawierać:

1)     Informację o ofercie, w tym o formie prowadzenia działalności, wpisie do rejestru firm audytorskich z podaniem numeru i daty wpisu, liczbie zatrudnionych biegłych rewidentów.

2)     Informację o posiadanym doświadczeniu w badaniu sprawozdań finansowych – wykaz badanych podmiotów w okresie ostatnich trzech lat, w tym podmiotów z sektora transportowego.

3)      Kopię polisy ubezpieczeniowej.

4)     Wskazanie osób przeprowadzających badanie sprawozdań, w tym kluczowego biegłego rewidenta oraz posiadanych przez nich uprawnień.

5)     Oświadczenie firmy audytorskiej i kluczowego biegłego rewidenta o:

  1. spełnieniu wymogów niezależności, o których mowa w art. 69-73ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym( t.j. Dz.U. z 2023 r. poz.1015);
  2. istnieniu zagrożeń dla ich niezależności oraz zastosowaniu zabezpieczenia w celu ich zminimalizowania;
  3. dysponowaniu kompetentnymi pracownikami, czasem i innymi zasobami umożliwiającymi odpowiednie przeprowadzenie badania;
  4. posiadaniu przez osobę wyznaczoną jako kluczowy biegły rewident uprawnień do przeprowadzania obowiązkowych badań sprawozdań finansowych uzyskane w państwie Unii Europejskiej, w którym wymagane jest badanie, w tym czy została wpisana do odpowiednich rejestrów biegłych rewidentów, prowadzonych w państwie Unii Europejskiej wymagającym badania.

6)    Harmonogram prac, określający sposób i terminy prac związanych z badaniem oraz udziałem w inwentaryzacji.

7)    Cenę (netto, VAT, brutto) za badania sprawozdań finansowych oraz sporządzenie sprawozdania z badania. Cena winna uwzględniać wszystkie koszty związanez przeprowadzeniem badań.

  1. Kryteriami oceny ofert przede wszystkim będą: cena za wykonanie usługi będącej przedmiotem zaproszenia oraz doświadczenie w badaniu sprawozdań finansowych spółek prawa handlowego, w tym podmiotów z branży, w której działa Spółka, a także pozycja oferenta na rynku świadczonych usług.
  2. Ostateczny termin przeprowadzenia badań sprawozdań finansowych oraz zakończenia badań, przedłożenia sprawozdań z badania ustala się:

                   - badanie sprawozdania finansowego PKS S.A. Żary w okresie od 15.11.2023r. do 12.04.2024 r., a  przedłożenie sprawozdania z badania ustala się na dzień 15.04.2024 r.

                   - badanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PKS S.A. Żary w okresie od 25.04.2024 r. do 24.05.2024 r., a  przedłożenie sprawozdania z badania ustala się na dzień 30.05.2024 r.

Kontakt tel. 696 456 876, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.