Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. Zapoznaj się z Polityką Cookies. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

OGŁOSZENIE: OFERTA NA BADANIE BILANSU ZA 2016 ROK

 

 

 

 

Rada Nadzorcza PKS S.A. Żary

z siedzibą w Żarach, ulica Okrzei 31-33, 68 -200 Żary

 

 

zaprasza do składania ofert na:

 

przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego PKS S.A. Żary. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PKS S.A. Żary oraz sporządzenie pisemnej opinii wraz z raportem o tym, czy sprawozdania finansowe są prawidłowe, rzetelne  i jasno przedstawiają sytuację majątkową i finansową, jak także wynik finansowy spółki i grupy kapitałowej.

 

I.  Oferty należy  składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „oferta na badanie sprawozdania finansowego PKS S.A. Żary” w terminie do 14.10.2016 roku w siedzibie
PKS S.A. Żary, ul. Okrzei 31-33, 68-200 Żary, w sekretariacie, od poniedziałku do piątku
w godz. 7.00-15.00 lub przesłać pocztą na adres siedziby Spółki (decyduje data wpływu).

Oferta nie spełniająca powyższych wymogów lub złożona po upływie terminu wyznaczonego do jej przyjęcia, nie podlega rozpatrzeniu.

 

II. Otwarcie ofert i wybór biegłego rewidenta do badań sprawozdań finansowych nastąpi
do dnia 28.10.2016 roku w siedzibie Spółki.

 

III. Obowiązki biegłego rewidenta.

 

1)      Przez biegłego rewidenta rozumie się podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych, którym mowa w art. 47 ustawy z dnia 07 maja 2009 roku o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym (Dz. U. Nr 77, poz.649).

2)      Biegły rewident, po przedłożeniu Opinii i Raportu z badań,  może być zobowiązany  do obecności na co najmniej jednym posiedzeniu Rady Nadzorczej. Koszty uczestnictwa w posiedzeniach Rady Nadzorczej ponosi biegły rewident.

3)      Biegły rewident zobowiązany będzie do przekazania, do wiadomości Rady Nadzorczej, sporządzonych dla Zarządu (w formie tzw. listów intencyjnych)informacji o problemach w systemie rachunkowości Spółki.

4)      Pełna płatność za przeprowadzenie  badań  sprawozdań finansowych nastąpi po przyjęciu przez Radę Nadzorczą Opinii i Raportów z badań.

 

IV. Oferta powinna zawierać:

 

1)      Informację o ofercie, w tym o formie prowadzenia działalności, wpisie do rejestru biegłych rewidentów z podaniem numeru i daty wpisu, wpisie na listę podmiotów uprawnionych do badań sprawozdań finansowych z podaniem numeru i daty wpisu, liczbie zatrudnionych biegłych rewidentów.

2)      Informację o posiadanym doświadczeniu w badaniu sprawozdań finansowych – wykaz badanych podmiotów w okresie ostatnich trzech lat, w tym podmiotów z sektora transportowego.

3)      Kopie polisy ubezpieczeniowej.

4)      Oświadczenie o spełnieniu przez biegłego rewidenta ustawowo określonych warunków do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badanym sprawozdaniu finansowym.

5)      Harmonogram prac, określający sposób i terminy prac związanych z badaniem oraz udziałem w inwentaryzacji.

6)      Cenę (netto, VAT, brutto) za badania sprawozdań finansowych oraz sporządzenie pisemnych opinii o badanych sprawozdaniach finansowych wraz z raportami
badania  sprawozdań. Cena winna uwzględniać wszystkie koszty związane
z przeprowadzeniem badań.

 

V. Kryteriami oceny ofert przede wszystkim będą: cena za wykonanie usługi będącej przedmiotem zaproszenia oraz doświadczenie w badaniu sprawozdań finansowych spółek prawa handlowego, w tym podmiotów z branży, w której działa Spółka, a także pozycja oferenta na rynku świadczonych usług.

 

VI. Ostateczny termin przeprowadzenia badań sprawozdań finansowych oraz zakończenia badań, przedłożenia opinii i raportów ustala się:

- badanie sprawozdania finansowego PKS S.A. Żary w okresie od 07.11.2016r.
do 05.05.2017 r , a  przedłożenie opinii i raportu ustala się na dzień 15.05.2017 r.

- badanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PKS S.A. Żary od 03.04.2017 r. do 22.05.2017 r., a  przedłożenie opinii i raportu ustala się na dzień 29.05.2017 r.

 

Kontakt tel. 68 470 81 03, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

 

 

 

Joomla Templates - by Joomlage.com