PKS S.A. BADANIE BILANSU - OFERTY

Rada Nadzorcza PKS S.A. Żary

z siedzibą w Żarach, ulica Okrzei 31-33, 68 -200 Żary

zaprasza do składania ofert na:

 

przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego PKS S.A. Żary i FENIKS V Spółka z o.o. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PKS S.A. Żary oraz sporządzenie pisemnej opinii wraz z raportem o tym, czy sprawozdania finansowe są prawidłowe, rzetelne  i jasno przedstawiają sytuację majątkową i finansową, jak także wynik finansowy spółki i grupy kapitałowej za lata obrotowe 2022 i 2023.

 

I. Oferty należy  składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „oferta na badanie sprawozdania finansowego PKS S.A. Żary” w terminie do 27.09.2022 r. w siedzibie PKS S.A. Żary,

ul. Okrzei 31-33, 68-200 Żary, w sekretariacie, od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 - 15.00 lub przesłać pocztą na adres siedziby Spółki (decyduje data wpływu).

Oferta nie spełniająca powyższych wymogów lub złożona po upływie terminu wyznaczonego do jej przyjęcia, nie podlega rozpatrzeniu.

 

II. Otwarcie ofert i wybór biegłego rewidenta do badań sprawozdań finansowych nastąpi dnia 28.09.2022 r. w siedzibie Spółki.

 

III. Obowiązki biegłego rewidenta.

1)     Przez biegłego rewidenta rozumie się podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych, którym mowa w ustawie z dnia 11 maja 2017  Dz.U.2019 poz.1421 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.

2)     Biegły rewident, po przedłożeniu Opinii i Raportu z badań,  może być zobowiązany do obecności na co najmniej jednym posiedzeniu Rady Nadzorczej. Koszty uczestnictwa w posiedzeniach Rady Nadzorczej ponosi biegły rewident.

3)     Biegły rewident zobowiązany będzie do przekazania, do wiadomości Rady Nadzorczej, sporządzonych dla Zarządu (w formie tzw. listów intencyjnych) informacji o problemach w systemie rachunkowości Spółki.

4)     Pełna płatność za przeprowadzenie  badań  sprawozdań finansowych nastąpi po przyjęciu przez Radę Nadzorczą Opinii i Raportów z badań.

 

IV. Oferta powinna zawierać:

1)     Informację o ofercie, w tym o formie prowadzenia działalności, wpisie do rejestru biegłych rewidentów z podaniem numeru i daty wpisu, wpisie na listę podmiotów uprawnionych do badań sprawozdań finansowych z podaniem numeru i daty wpisu, liczbie zatrudnionych biegłych rewidentów.

2)     Informację o posiadanym doświadczeniu w badaniu sprawozdań finansowych – wykaz badanych podmiotów w okresie ostatnich trzech lat, w tym podmiotów z sektora transportowego.

3)      Kopie polisy ubezpieczeniowej.

4)     Oświadczenie o spełnieniu przez biegłego rewidenta ustawowo określonych warunków do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badanym sprawozdaniu finansowym.

5)    Harmonogram prac, określający sposób i terminy prac związanych z badaniem oraz udziałem w inwentaryzacji.

6)    Cenę (netto, VAT, brutto) za badania sprawozdań finansowych oraz sporządzenie pisemnych opinii o badanych sprawozdaniach finansowych wraz z raportami
badania  sprawozdań. Cena winna uwzględniać wszystkie koszty związane
z przeprowadzeniem badań.

V. Kryteriami oceny ofert przede wszystkim będą: cena za wykonanie usługi będącej przedmiotem zaproszenia oraz doświadczenie w badaniu sprawozdań finansowych spółek prawa handlowego, w tym podmiotów z branży, w której działa Spółka, a także pozycja oferenta na rynku świadczonych usług.

VI. Ostateczny termin przeprowadzenia badań sprawozdań finansowych oraz zakończenia badań, przedłożenia opinii i raportów ustala się:

- badanie sprawozdania finansowego PKS S.A. Żary i FENIKS V Sp. z o.o. w okresie od 03.11.2022r. do 14.04.2023 r. a  przedłożenie opinii i raportu ustala się na dzień 21.04.2023 r.

- badanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PKS S.A. Żary od 17.04.2023 r. do 15.05.2023 r. a  przedłożenie opinii i raportu ustala się na dzień 22.05.2023 r.

 

Kontakt tel. 68 470 81 16, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

PKS S.A.

Od ponad 60 lat funkcjonujemy na rynku przewozu osób i rzeczy.


ul. Okrzei 31-33
68-200 Żary
NIP: 928-17-37-316
REGON: 970769979
Sąd Rejonowy w Zielonej Górze
KRS: 0000177461
Kapitał zakładowy: 2 574 600.00 zł.
(opłacony w całości)

Szukaj

Strona internetowa firmy PKS S.A. korzysta z plików cookie! Our webside is using cookie! Die Internetseite der Firma PKS S.A. verwendet die cookies Dateien!